Go??bie hodowlane

Ocena użytkowników: / 17
SłabyŚwietny 

Go??bie mo?emy spotka? zarwno jako dziko ?yj?ce ptaki, jak te? jako udomowione rasy i specjalne wyhodowane ich odmiany. W warunkach domowych jedn? z cz??ciej spotykanych odmian s? bez w?tpienia go??bie ozdobne, ktre, jak sama ich nazwa wskazuje, przede wszystkim maj? przyci?ga? uwag? swoim niespotykanym wygl?dem. W przypadku jednych ras b?dzie to niezwykle kolorowe umaszczenie, za? w przypadku innych szczeg?em, ktry b?dzie przyci?ga? uwag? mo?e by? na przyk?ad niepotykane upierzenie. Go??bie domowe, jak sama nazwa ka?e nam si? domy?la?, to rasy ptakw, ktre s? hodowane w warunkach domowych i na potrzeb cz?owieka. Podobnie jak w przypadku innych zwierz?t, go??bie zosta?y udomowione bardzo dawno temu, za? ich przodkami by?y rasy dziko ?yj?cych ptakw. Pierwsze wzmianki o udomowieniu tych ptakw mo?na znale?? ju? w staro?ytno?ci, a ju? od osiemnastego wieku wydawano bardzo wiele pozycji ksi??kowych oraz czasopism, ?ci?le zwi?zanych w?a?nie z chowem go??bi. Wprawdzie od czasu ich opublikowania min??o bardzo wiele lat, i wiele rzeczy, o ktrych by?o tam wspominane uleg?o zmianie, jednak pomimo tego wci?? zdaniem bardzo wielu osb stanowi? one doskona?e ?rd?o informacji. Bardzo cz?sto tak?e hodowane s? go??bie pocztowe, ktre s? przez w?a?cicieli wystawiane w r?nego rodzaju zawodach. Najcz??ciej polegaj? one na wypuszczaniu ptakw daleko od miejsca zamieszkania i mierzeniu czasu, jakie zajmie im droga powrotna do domu. Ka?da odmiana go??bi ma swoje okre?lone wzorce, i dla ka?dej rasy s? organizowane r?nego rodzaju konkursy i wystawy, ktry uzale?nione s? od tego jaki g?wne cechy rasa prezentuje. Na przyk?ad go??bie barwne porwnywane s? pod wzgl?dem zgodno?ci z wzorcem kolorystyki ptakw, a g?wn? nagrod? otrzymuje ptak, ktry prezentuje si? najlepiej oraz najbardziej odpowiada ?ci?le okre?lonym wzorcom przypisanym danej rasie i odmianie. Je?eli chcemy zacz?? hodowa? go??bie, powinni?my zacz?? od ras, ktre nie maj? zbyt wielkich wymaga?. W miar?, jak b?dziemy nabiera? do?wiadczenia, mo?emy sprbowa? wprowadza? do swojej hodowli bardziej wymagaj?ce okazy, wymagaj?e cz?sto o wiele lepszych warunkw hodowli oraz maj?cych du?e wi?ksze wymagania, gdy chodzi o piel?gnacj? b?d? na przyk?ad sposb ?ywienia ptakw. Cenne rady bardziej do?wiadczonych hodowcw mog? si? dla pocz?tkuj?cych okaza? niezwykle przydatne.