Get Adobe Flash player
Go?cie
Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 
Go??bie Zegary najlepszymi lokalizatorami Twoich go??bi

Go??bie Pocztowe - Strona Hodowcw Go??bi

Witaj na nowym portalu, ktry powsta? dla ludzi takich jak Ty. ??czy nas wsplna pasja, czym s? go??bie pocztowe. Naszym zadaniem jest skupienie wszystkich hodowcw go??bi pocztowych. Znajdziesz tutaj liczne artyku?y, ktre mo?esz ocenia? i wypowiada? si? na ich temat w komentarzach. Przeczytasz o tym jak za?o?y? w?asn? hodowle. Dorad?my Ci, jaki wybra? go??bnik. Podziel si? z innymi swoim do?wiadczeniem umieszczaj?c w?asne artyku?y. Dodawaj og?oszenia i oferty dotycz?ce go??bi oraz ich mieszka?. U do?u strony znajdziesz najcz??ciej czytane oraz oceniane artyku?y, zach?camy do ich przeczytania. Zapraszamy rwnie? do odwiedzenia zak?adki forum. Znajdziesz tam ciekawe rozmowy w ktrych warto wzi?? udzia?.?ycz?mi?ego korzystania ze strony go??bie pocztowe, oraz sukcesw we w?asnej hodowli.


Zegary najlepszymi lokalizatorami Twoich go??bi

Ocena użytkowników: / 40
SłabyŚwietny 

Model jednego z zegarw dla go??bi, oznaczaj?cego si? du?? skuteczno?ci?

Hodowla go??bi w ostatnich latach staje si? coraz popularniejsza. Dla jednych jest ona tylko zwyk?ym hobby, a dla innych mo?e stanowi? nawet ?rd?o utrzymania. Aby czerpa? z niej zyski trzeba posiada? jednak odpowiedni? wiedz? o hodowanych ptakach i mie? specjalistyczny sprz?t, ktry obecnie staje si? niezb?dny w hodowlach, ktre profesjonalnie zajmuj? si? tymi ptakami. Takimi narz?dziami mog? by? np.: zegary elektroniczne i satelitarne.

Na pewno zastanawiacie si?, do czego mog? s?u?y? takie urz?dzenia. Ju? ?piesz? z wyja?nieniami. S? one przydatne podczas przeprowadzania lotw go??bi; zarwno treningowych, jak i konkursowych. Na pocz?tek musimy zaopatrzy? si? w zegar elektroniczny ESK. Jest to element konstatuj?cy. Zegar posiada dwa z??cza, do ktrych musimy przy??czy? przewody transmisyjne ??cz?ce go z innymi elementami systemu i urz?dzeniami zewn?trznymi. Za pomoc? tego narz?dzia zarejestrujemy czas przylotu go??bi przy udziale technologii RFID. Liczba ptakw, ktr? jednocze?nie mo?emy zapisa? w systemie jest zale?na od modelu zegara (najlepsze oferuj? a? do 1000 go??bi). Wprowadzenie ka?dego ptaka do bazy danych odbywa si? w bardzo prosty sposb. Na n?k? go??bia zak?ada si? specjaln? obr?czk?, ktra jest potem lokalizowana przez anten? znajduj?c? si? na zegarze. Dzi?ki temu b?dziemy mogli dowiedzie? si?, gdzie aktualnie jest nasz ulubieniec. Przy obr?czkowaniu mamy mo?liwo?? podzielenia naszych zwierz?t wed?ug

kilku kryteriw (np.: pod wzgl?dem p?ci). Potem musimy tylko wydrukowa? list? z naszymi wszystkimi ptakami. Po ka?dym locie mo?emy zapisywa? jego przebieg, dzi?ki czemu b?dziemy mieli szans? analizowa? zachowanie i czas przelotu poszczeglnych ptakw. Zegar ESK jest tak?e pomocny przy powrocie go??bi do swojego go??bnika. Ptaki nie przylatuj? jednocze?nie ze swojej podniebnej podr?y. Ka?dorazowy go??b po powrocie jest od razu lokalizowany przez zegar. To pozwala dok?adnie okre?li?, ktre ptaki ju? wrci?y, a ktrej jeszcze lataj?.

Jednym z elementw, ktrego nale?y pod??czy? do ESK jest zegar satelitarny DCF. On tak?e s?u?y do konstatowania go??bi i jest przydatny w punkcie, w ktrym nast?puje wk?adanie ptakw do lotu. Nale?y go pod??czy? do anteny, ktra znajduje si? na zegarze. Jest to niezwykle wa?na czynno?? gdy? tak jak ju? wspomnia?em antena lokalizuje wszystkie ptaki zarejestrowane do bazy danych systemu. Po odpowiednim wykonaniu czynno?ci nak?adania obr?czek musimy zrobi? wydruk listy zapisanych go??bi. Potem mo?emy wrci? do naszego domu i w??czy? zegar. W tym momencie mamy ju? podgl?d na nasze ptaki. Oprcz tego zegar satelitarny DCF umo?liwia bardzo szybk? synchronizacj? systemw ESK z czasem rzeczywistym. Sama operacja trwa tylko oko?o 45 sekund. Obecnie oferowane produkty na rynku daj? hodowcy mo?liwo?? wy?wietlenia informacji o wysoko?ci ptakw nad poziomem morza, czy szans? pracy w dowolnej strefie czasowej.

Na podobnej zasadzie do DCF-a dzia?a zegar satelitarny GPS. Jego tak?e musimy pod??czy? do narz?dzia elektronicznego ESK na punkcie wk?ada? go??bi do lotu. Umo?liwia nam bezzw?oczn? synchronizacj? zegara elektronicznego z aktualnym czasem. Dzi?ki niemu b?yskawicznie dowiemy si?, w ktrym miejscu jest konkretny go??b i jak daleko ma jeszcze do swojego go??bnika.

Warto te? wspomnie? o satelitarnych zegarach radiowych. Kiedy? by?y one bardzo popularne, ale ostatnio popyt na nie gwa?townie zmala?. Najpopularniejszy z nich to zegar radiowy HKW. Jego g?wnym zadaniem jest synchronizacja czasu rzeczywistego z systemem elektronicznym. Jako?? i efektywno?? tych elementw jest mniejsza ni? cho?by zegara DCF, czy GSM. To powoduje, ?e hodowcy coraz rzadziej decyduj? si? na ich kupno.

 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
OdświeżAnkieta
Co nale?y zrobi? na stronie?
 
Losowa Grafika
golebie_strukturalne.jpg