Get Adobe Flash player
Go?cie
Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 
Go??bie

Go??bie Pocztowe - Strona Hodowcw Go??bi

Witaj na nowym portalu, ktry powsta? dla ludzi takich jak Ty. ??czy nas wsplna pasja, czym s? go??bie pocztowe. Naszym zadaniem jest skupienie wszystkich hodowcw go??bi pocztowych. Znajdziesz tutaj liczne artyku?y, ktre mo?esz ocenia? i wypowiada? si? na ich temat w komentarzach. Przeczytasz o tym jak za?o?y? w?asn? hodowle. Dorad?my Ci, jaki wybra? go??bnik. Podziel si? z innymi swoim do?wiadczeniem umieszczaj?c w?asne artyku?y. Dodawaj og?oszenia i oferty dotycz?ce go??bi oraz ich mieszka?. U do?u strony znajdziesz najcz??ciej czytane oraz oceniane artyku?y, zach?camy do ich przeczytania. Zapraszamy rwnie? do odwiedzenia zak?adki forum. Znajdziesz tam ciekawe rozmowy w ktrych warto wzi?? udzia?.?ycz?mi?ego korzystania ze strony go??bie pocztowe, oraz sukcesw we w?asnej hodowli.


Co podawa? go??biom?

Ocena użytkowników: / 13
SłabyŚwietny 

Karmienie go??biW odpowiedniej piel?gnacji i utrzymywaniu dobrej kondycji zdrowotnej go??bia bardzo wa?n? rol? odgrywa podawanie ptakom na ich schorzenia i choroby naturalnych preparatw. R?nego typu zio?a maj? ?ci?le okre?lony sk?ad chemiczny, w ktrego sk?ad wchodz? rozmaite zwi?zki organiczne i nieorganiczne. W niektrych zio?ach znajduj? si? bardzo cz?sto substancje szkodliwe dla ptakw, w sytuacji, kiedy zostan? one przedawkowane. Nale?y wi?c by? bardzo ostro?nym przy podawaniu preparatw, gdy? jego odpowiednia ilo?? mo?e zadzia?a? jako lek, a nadmiar staje si? trucizn?. Istniej? tak?e substancje oboj?tne dla organizmu ptaka, np. suberyny, kutyna, woski. Najistotniejsze jest to, aby stosowanie zi? w leczeniu lub profilaktyce by?o ?wiadome, uwzgl?dniaj?ce wskazania oraz przeciwwskazania. Nale?y pami?ta? o tym, aby nie leczy? zio?ami go??bi zdrowych, ktrych stan tego nie wymaga. Leczenie za pomoc? zi? bardzo cz?sto trwa d?u?ej ni? za pomoc? antybiotykw, ale efekty zdrowotne s? bez porwnywalnie lepsze.. Artyku?y zio?owe maj? swoje zastosowanie rwnie? w profilaktyce wspomagaj?cej uk?ad odporno?ciowy w walce z wirusami i bakteriami.

 

Konkurs na najpi?kniejsze zdj?cia go??bi

Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Dzi? ruszy? kolejny konkurs z nagrodami! Celem konkursu jest przedstawienie najpi?kniejszych zdj?? go??bi! O szczeg?ach prosz? czyta? w zak?adce "Konkursy"

 

Oko go??bia

Ocena użytkowników: / 30
SłabyŚwietny 

oko go??bia

Jak ??czy? go??bie? Kieruj?c si? kolorem t?czwki oka? - To jedno z najcz??ciej padaj?cych pyta? w?rd hodowcw go??bi. Odpowiedz jednak nie jest taka ?atwa bior?c pod uwag? tablice koloru oczu wg teorii Bishopa, jak rwnie? w??czaj?c w to w?asne obserwacje go??bi. Bez w?tpienia czujne oko hodowcy mo?e powiedzie? najwi?cej na ten temat, bowiem ka?dy hodowca bior?c w r?ce go??bie najpierw patrzy w jego oczy, jakby chcia? wszystko z nich wyczyta?. Nie te? powodu cz?sto niezwyk?e spojrzenie go??bi od zawsze by?o przedmiotem dyskusji i spekulacji jak rwnie? obserwacji oraz bada?.

W?rd licznych reporta?y na temat oka go??bia mo?na wyczyta?, ze g?wnym elementem ka?dej wystawy jest wnikliwe przygl?danie si? oczom tego ptaka. A wi?c co te? takiego kryje w sobie ten element? Czy oko ma sugerowa? cechy b?d? zachowanie go??bia?

 


Ankieta
Co nale?y zrobi? na stronie?
 
Losowa Grafika
karmienie-ptakow.jpg