Get Adobe Flash player
Go?cie
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Go??bie

Go??bie Pocztowe - Strona Hodowcw Go??bi

Witaj na nowym portalu, ktry powsta? dla ludzi takich jak Ty. ??czy nas wsplna pasja, czym s? go??bie pocztowe. Naszym zadaniem jest skupienie wszystkich hodowcw go??bi pocztowych. Znajdziesz tutaj liczne artyku?y, ktre mo?esz ocenia? i wypowiada? si? na ich temat w komentarzach. Przeczytasz o tym jak za?o?y? w?asn? hodowle. Dorad?my Ci, jaki wybra? go??bnik. Podziel si? z innymi swoim do?wiadczeniem umieszczaj?c w?asne artyku?y. Dodawaj og?oszenia i oferty dotycz?ce go??bi oraz ich mieszka?. U do?u strony znajdziesz najcz??ciej czytane oraz oceniane artyku?y, zach?camy do ich przeczytania. Zapraszamy rwnie? do odwiedzenia zak?adki forum. Znajdziesz tam ciekawe rozmowy w ktrych warto wzi?? udzia?.?ycz?mi?ego korzystania ze strony go??bie pocztowe, oraz sukcesw we w?asnej hodowli.


Trening go??bi, cze?? I

Ocena użytkowników: / 8
SłabyŚwietny 

Trening go??bi

Pierwsz? i podstawow? zasad? trenowania go??bi jest zachowanie spokoju. Nale?y pami?ta?, ?e trening wymaga cierpliwo?ci i nie nale?y spodziewa? si? szybko radykalnych efektw. D???c do celu pami?tajmy kim jeste?my, aby podczas treningu nie skompromitowa? si? w oczach rodziny i s?siadw. Bieganie za go??biami, krzyczenie i podobne, wr?cz ?enuj?ce metody treningu o?mieszaj? godno?? hodowcy go??bi pocztowych.

To jak trenujemy swoje go??bie zale?y od wielu czynnikw mi?dzy innymi: wieku go??bia, pory roku i dnia, oraz oglnych predyspozycji go??bia. Go??bie pocztowe maj? charakterystyczny styl lotowania tzn. po liniach prostych lub zataczania du?ych k?.

Sk?d mamy wiedzie?, czy nasze go??bie s? ju? gotowe do treningu? Odpowiedz jest prosta i wynika przede wszystkim z obserwacji. Je?eli Twoje go??bie wysz?y z go??bnika. Zacz??y przesiadywa? na dachu, czy te? wesz?y pod wolier?, a tak?e oblata?y si? w?oku w?asnego go??bnika, jest to znak dla chodowy, ?e jest to ju? najwy?sza pora dla rozpocz?cia treningu. W tym czasie go??bie s? ju? w wieku dojrza?ym i czas si? nimi zaj??.

 

Wystawy go??bi

puchary zwyci?zcw wystawy go??bi

Ka?dy hodowca posiadaj?cy wyj?tkowe go??bie pragnie pokaza? go innym. To naturalny odruch posiadaczy ptakw o egzotycznych cechach, nietypowym usposobieniu czy te? o powszechnym wygl?dzie, ale osi?gnieciach na tle witalnym i wytrzyma?o?ciowych. G?wnie z tego wzgl?du organizowane s? wystawy go??bi, ale to tylko jedna z wielu przyczyn organizacji takich eventw. Wystawy s? wyj?tkow? okazj? do dokszta?cania si? w temacie hodowli dla pocz?tkuj?cych. Posiadacze niewielkiej ilo?ci go??bi i nie bardzo radz?cy sobie z opiek? nad nimi maj? mo?liwo?? porozmawiania z hodowcami z wieloletnim do?wiadczeniem na tej p?aszczy?nie. Osoby przyje?d?aj?ce na to typu wystawy s? otwarci na wszelkiego rodzaju rozmowy, doradztwo i pomoc ka?demu zainteresowanemu. To ?wietna okazja oby nauczy? si? czego? nowego i zebra? wszelkie porady, a tym samym udoskonali? swoj? hodowl?. Dla ma?o zorientowanych w gatunkach go??bi wystawy s? jedynym wyj?ciem w dokszta?ceniu si?. Zdecydowanie jest tu, na co popatrze?. Hodowcy prezentuj? rasy z ca?ego ?wiata.

 

Loty go??bi

Ocena użytkowników: / 23
SłabyŚwietny 

loty go??biDla ka?dego hodowcy go??bi pocztowych najwa?niejszym celem w hodowli jest przygotowanie ptaka do osi?gni?ciajak najlepszych wynikw w lotach. Nie jest to ?atwe poniewa? wi??e si? z tym wiele wyrzecze?, ?wicze? prowadz?cych do perfekcji oraz dostrze?enie pewnych cech u go??bia, ktre pozwol? osi?gn?? najlepszy wynik. Na osi?gni?cie sukcesu w locie na odpowiednim dystansie sk?ada si? wiele czynnikw, niekiedy bardzo uzale?nionych od przygotowa?, a niekiedy wynikaj?ce z budowy cia?a ptaka czy te? jego usposobienia. Ponad to, sprawno?? lotowa go??bia pocztowego jest uzale?niona od zmys?u orientacji w przestrzeni, instynktu powrotu do go??bnika, budowy cia?a, warunkw w jakich jest wychowywany oraz od treningu.

Z przeprowadzonych bada? nad lotami go??bi pocztowych wynika, ?e najs?absze wyniki osi?gaj? zwyci?skie go??bie w lotach na ma?ych odleg?o?ciach, a najwy?sze wska?niki zatem na ?rednich dystansach. Z tych obserwacji wynika wi?c wniosek, ?e go??b o danej, ?ci?le okre?lonej budowie cia?a, nie jest w stanie uzyska? tak samo rewelacyjnego wyniku we wszystkich kategoriach odleg?o?ci.

 


Ankieta
Co nale?y zrobi? na stronie?
 
Losowa Grafika
golebie_dete.jpg