Loty go??bi

Ocena użytkowników: / 23
SłabyŚwietny 

loty go??biDla ka?dego hodowcy go??bi pocztowych najwa?niejszym celem w hodowli jest przygotowanie ptaka do osi?gni?ciajak najlepszych wynikw w lotach. Nie jest to ?atwe poniewa? wi??e si? z tym wiele wyrzecze?, ?wicze? prowadz?cych do perfekcji oraz dostrze?enie pewnych cech u go??bia, ktre pozwol? osi?gn?? najlepszy wynik. Na osi?gni?cie sukcesu w locie na odpowiednim dystansie sk?ada si? wiele czynnikw, niekiedy bardzo uzale?nionych od przygotowa?, a niekiedy wynikaj?ce z budowy cia?a ptaka czy te? jego usposobienia. Ponad to, sprawno?? lotowa go??bia pocztowego jest uzale?niona od zmys?u orientacji w przestrzeni, instynktu powrotu do go??bnika, budowy cia?a, warunkw w jakich jest wychowywany oraz od treningu.

Z przeprowadzonych bada? nad lotami go??bi pocztowych wynika, ?e najs?absze wyniki osi?gaj? zwyci?skie go??bie w lotach na ma?ych odleg?o?ciach, a najwy?sze wska?niki zatem na ?rednich dystansach. Z tych obserwacji wynika wi?c wniosek, ?e go??b o danej, ?ci?le okre?lonej budowie cia?a, nie jest w stanie uzyska? tak samo rewelacyjnego wyniku we wszystkich kategoriach odleg?o?ci.

Ponad to, te same badania mwi? o tym, ?e instynkt powrotu ptaka do go??bnika jest uzale?niony od fizjologicznego stanu organizmu go??bia. Rozwj takiego zachowania mo?na zauwa?y? podczas wysiadywania jaj i wykluwania si? piskl?t. To w?a?nie wtedy ten specyficzny instynkt mo?na zauwa?y?. Odkrycie tego zjawiska da?o hodowcom go??bi mo?liwo?? opracowania specjalnych metod oraz technik przygotowuj?cych go??bie do lotw. Do tych metod nale??: metoda p?wdowie?stwa oraz metoda ca?kowitego wdowie?stwa. Ich g?wnym celem jest uzyskanie jak najlepszych wynikw w zawodach lotowych. Obydwie z metod przygotowuj?cych go??bie do lotw, nios? ze sob? konieczno?? posiadania specjalistycznych urz?dze? oraz odpowiedniego ?ywienia. W przypadku niekonsekwencji post?powania z dan? metod?, nie przyniesie ona ?adnych pozytywnych rezultatw. Z obserwacji do?wiadczonych hodowcw wynika, ?e to samce s? znacznie efektywniejsze w wyczynach lotowych ni? samice. Oczywi?cie jest to rwnie? uzale?nione od wieku go??bi. Warto wspomnie?, ?e przez pierwszy rok ?ycia go??bie obu p?ci nie wyr?niaj? si? w ?adnej kategorii lotu na odleg?o??. Bior?c pod uwag? starsze ptaki, np. dwuletnie, to mo?na powiedzie?, ?e w lotach na ma?e i ?rednie dystanse osi?gaj? rewelacyjne wyniki. Natomiast w lotach d?ugodystansowych najlepsze s? 3-4-letnie patki. Niezale?nie od ?rodowiska w jakim wychowuje si? ptak, od diety czy tez innych czynnikw, w pierwszym roku ?ycia go??bia nie mo?na przewidzie? jakie sukcesy b?d? pora?ki b?dzie on odnosi? w przysz?o?ci,

Je?eli chodzi o treningi go??bi, nale?y je podj?? w odpowiednim wieku. Nale?y pami?ta?, aby nie ?wiczy? ich za wcze?nie. Oczywi?cie musz? one posi??? ca?kowite opierzenie, wszystkie pira musz? zako?czy? swj wzrost. Trening m?odych ptakw rozpoczyna si? od koniecznego, przymusowego lotu dooko?a go??bnika. Po 30-minutowym locie go??bie nie wykazuj?ce zm?czenia mo?na odwie?? w koszach transportowych 1 km od go??bnika i gromad? wypu?ci?. Nast?pnego dnia nale?y ca?y proces powtrzy?. ale wypuszcza? ptaki pojedynczo. Ma to na celu samodzielne znalezienie drogi do domu. ?wiczenie to powtarza si? 5-10 razy, a nast?pnie zwi?ksza si? odleg?o?? wypuszczenia (3, 5, 7 i 10 km). W miar? zwi?kszania odleg?o?ci przed?u?a si? odpoczynek mi?dzy lotami (1-2 dni przerwy).