Get Adobe Flash player
Go?cie
Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 
Go??bie Ospa Go??bia

Go??bie Pocztowe - Strona Hodowcw Go??bi

Witaj na nowym portalu, ktry powsta? dla ludzi takich jak Ty. ??czy nas wsplna pasja, czym s? go??bie pocztowe. Naszym zadaniem jest skupienie wszystkich hodowcw go??bi pocztowych. Znajdziesz tutaj liczne artyku?y, ktre mo?esz ocenia? i wypowiada? si? na ich temat w komentarzach. Przeczytasz o tym jak za?o?y? w?asn? hodowle. Dorad?my Ci, jaki wybra? go??bnik. Podziel si? z innymi swoim do?wiadczeniem umieszczaj?c w?asne artyku?y. Dodawaj og?oszenia i oferty dotycz?ce go??bi oraz ich mieszka?. U do?u strony znajdziesz najcz??ciej czytane oraz oceniane artyku?y, zach?camy do ich przeczytania. Zapraszamy rwnie? do odwiedzenia zak?adki forum. Znajdziesz tam ciekawe rozmowy w ktrych warto wzi?? udzia?.?ycz?mi?ego korzystania ze strony go??bie pocztowe, oraz sukcesw we w?asnej hodowli.


Ospa Go??bia

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Ospa Go??bia

Charakterystyka choroby:
Ospa go??bia jest wirusow? chorob? dotycz?c? przewa?nie go??bi lotowych, rzadziej natomiast rasowych. Choruj? na ni? o wiele cz??ciej m?ode go??bie ni? stare.

Objawy choroby i jej przebieg:
Wirus tej odmiany choroby sprawia, ?e w komrkach skry oraz b?ony ?luzowej pojawiaj? si? strupowate naro?la. S? one wydzielane poprzez ?lin?, ?zy oraz r?nego typu wydzieliny z nosa. Tego rodzaju p?yny ?ciekaj? na grunt zasychaj?c tam. Nast?pnie przy udziale kurzu wzniecanym przez przez ptaki unosz? si? do powietrza. Py? z bakteriami i wirusami wdr??a si? poprzez uk?ad oddechowy, skaleczenia i mikrouszkodzenia do cia?a go??bia. W uk?adzie krwiono?nym wirus ospy rozmna?a si?, a w efekcie ko?cowym dostaje si? znw do okolic b?ony ?luzowej oraz skry, tam z kolei tworz? si? charakterystycznie zrogowia?e naro?la. Tego typu guzy wyst?puj? przewa?nie w miejscu, gdzie skra ptaka nie jest pokryta pirami, np. brzegi oczodo?w, stopy jak rwnie? okolice dziobu. Ju? pierwsze objawy infekcji mog? przeobrazi? si? w powa?n? chorob? gdy dojdzie do bakteryjnego zara?enia plam na ciele go??bia. Wtedy ma miejsce intensywne ropienie. Istnieje mo?liwo?? osadzenia si? zarazkw w b?onie ?luzowej gard?a oraz nosa w wyniku czego powstaj? brzydko pachn?ce, serowate naro?la blokuj?ce tchawic? jak i prze?yk. Prowadzi to w du?ej mierze do uduszenia b?d? ?mierdzi wynikaj?cej z zag?odzenia.
Osp?, ktra atakuje skr? lub b?on? ?luzow? w bardzo ?atwy sposb mo?na rozpozna? poprzez strupy na ciele go??bia. Potwierdzeniem diagnozy mo?e by? badanie zara?onych tkanek przy u?yciu mikroskopu. Kiedy pojawiaj? si? w?tpliwo?ci, diognoz? mo?e stwierdzi? poprzez wyhodowanie w kurzym jajku wirusa. Pierwszy etap choroby mo?na pomyli? z ma?ymi zranieniami b?d? ranami w wyniku dziobania.

Sposoby leczenia:
W zasadzie go??bia z t? choroba nie poddaje si? leczeniu. W przypadku, gdy strupowate guzy i z?ogi spowoduj? zw??enie i blokad? gard?a, powinno si? je w bardzo ostro?ny sposb usun?? i miejsca te p?dzelkowa? preparatem OSPAL. Podczas choroby mo?na skorzysta? z preparatu AMOSPAL , dodaj?c go do wody. Lek ten uniemo?liwia rozprzestrzenianie si? wirusa ospy i pomaga go zwalcza?.

Zapobieganie chorobie:
Zasadniczo wszystkie ptaki nale??cych do stada, ktre nie posiadaj? ?adnych objaww, powinny obowi?zkowo by? poddanie szczepieniu. Szczepionka jest ?ywa. Zawiera ona os?abione wirusy tej choroby. Oby poda? szczepionk? go??biowi, nale?y usun?? kilka pir z okolic uda i nanie?? j? za pomoc? p?dzla. Po up?ywie pi?ciu dni w tym miejscu powinien pokaza? si? odczyn, czyli tzn. nabrzmienie mieszkw. Taka reakcja wskazuje na to i? szczepienie przyj??o si? i zacz??o tworzy? stref? ochronn?. W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji go??bia na szczepionk? wskazuje na nieprzyj?cie si? jej. Sczepienie jest bardzo wa?ne dla ptaka, bowiem zapewnia mu os?on? przez nawrotem infekcji przez dwana?cie miesi?cy. Przebyta ospa nie gwarantuje go??biowi sta?ej odporno?ci. Istnieje ryzyko, ?e choroba mo?e po raz kolejny zaatakowa? organizm ptaka. Nale?y wiec profilaktycznie wiosna podawa? szczepienie.

 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
OdświeżAnkieta
Co nale?y zrobi? na stronie?
 
Losowa Grafika
symbol_golebia.jpg