Get Adobe Flash player
Go?cie
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
Go??bie PZHGP

Go??bie Pocztowe - Strona Hodowcw Go??bi

Witaj na nowym portalu, ktry powsta? dla ludzi takich jak Ty. ??czy nas wsplna pasja, czym s? go??bie pocztowe. Naszym zadaniem jest skupienie wszystkich hodowcw go??bi pocztowych. Znajdziesz tutaj liczne artyku?y, ktre mo?esz ocenia? i wypowiada? si? na ich temat w komentarzach. Przeczytasz o tym jak za?o?y? w?asn? hodowle. Dorad?my Ci, jaki wybra? go??bnik. Podziel si? z innymi swoim do?wiadczeniem umieszczaj?c w?asne artyku?y. Dodawaj og?oszenia i oferty dotycz?ce go??bi oraz ich mieszka?. U do?u strony znajdziesz najcz??ciej czytane oraz oceniane artyku?y, zach?camy do ich przeczytania. Zapraszamy rwnie? do odwiedzenia zak?adki forum. Znajdziesz tam ciekawe rozmowy w ktrych warto wzi?? udzia?.?ycz?mi?ego korzystania ze strony go??bie pocztowe, oraz sukcesw we w?asnej hodowli.


PZHGP

Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 

PZHGP to skrt od nazwy Polski Zwi?zek Hodowcw Go??bi Pocztowych. Nale?? do niego hodowcy go??bi z terenu ca?ego naszego kraju. To w?a?nie zwi?zek zajmuje si? mi?dzy innymi organizowaniem zawodw w lotach go??bi zarwno na terenie naszego kraju, jak te? tych, ktre cz??ciowo realizowane s? na terenie s?siednich pa?stw. Nale??cy do zwi?zku hodowcy go??bi pocztowych wskazuj? na bardzo wiele korzy?ci, jakie daje im bycie cz?onkiem tej organizacji. To w?a?nie zwi?zek bowiem organizuje najwi?ksze i najbardziej znane w naszym kraju aukcje go??bi, na ktrych w zasadzie ka?dy mo?e kupi? ptaki lub sprzeda? te, ktrych jest w?a?cicielem. Portal zwi?zku hodowcw informuje o wszystkich najwa?niejszych wydarzeniach, ktre maj? zwi?zek w?a?nie z hodowl? tych ptakw, oraz dotycz?cych na przyk?ad organizacji lotw czy innego rodzaju zawodw oraz o zebraniach zwi?zku. Rozmieszczone na terenie ca?ego naszego kraju oddzia?y zwi?zku u?atwiaj? hodowcom za?atwienie bardzo wielu spraw, zwi?zanych na przyk?ad ze zg?aszaniem ptakw do lotw czy cho?by wpisaniem si? do zwi?zku. Jednak cz?onkostwo w takiej organizacji to tak?e obowi?zki. Co jaki? czas bowiem organizowane s? walne zebrania cz?onkw zwi?zku, na ktrych obecno?? jest praktycznie obowi?zkowa, gdy? wtedy zazwyczaj wybierane s? w?adze zwi?zku, najcz??ciej s? one wybierane przez g?osowanie. Aby jednak g?osowanie i jego wyniki by?y wa?ne konieczna jest obecno?? na zebraniu wi?kszo?ci cz?onkw stowarzyszenia. W podobny sposb wybierane s? lokalne w?adze oddzia?w zwi?zku, jednak tutaj wymagana jest przewa?nie obecno?? cz?onkw nale??ce do danego okr?gu, ktry obejmuje swym zasi?giem terenowa placwka. Zwi?zek powsta? w zasadzie na pocz?tku dwudziestego wieku, jednak pocz?tkowo dzia?a? pod inn? nazw?, jako zjednoczenie polskich stowarzysze? hodowcw go??bi. Jego statut i regulaminy przez te lata ulega?y wielu zmianom, podobnie tak?e jak nazwa, ktra swoje obecne brzmienie przyj??a oko?o lat pi??dziesi?tych dwudziestego wieku. Na internetowej stronie zwi?zku mo?na si? dowiedzie? wielu wa?nych informacji, tak?e tam mo?emy zg?osi? zb??kanego go??bia, poniewa? wszystkie rasowe ptaki w naszym kraju s? zaobr?czkowane. Dzi?ki obr?czkom i systemowi zb??kanych ptakw w?a?ciciele mog? odzyska? swoje go??bie, ktre na przyk?ad zgubi?y drog? podczas powrotu do domu z trudnego i d?ugiego lotu.

 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
OdświeżAnkieta
Co nale?y zrobi? na stronie?
 
Losowa Grafika
golebie_mewki.jpg