Get Adobe Flash player
Go?cie
Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Go??bie Pocztowe - Strona Hodowcw Go??bi

Witaj na nowym portalu, ktry powsta? dla ludzi takich jak Ty. ??czy nas wsplna pasja, czym s? go??bie pocztowe. Naszym zadaniem jest skupienie wszystkich hodowcw go??bi pocztowych. Znajdziesz tutaj liczne artyku?y, ktre mo?esz ocenia? i wypowiada? si? na ich temat w komentarzach. Przeczytasz o tym jak za?o?y? w?asn? hodowle. Dorad?my Ci, jaki wybra? go??bnik. Podziel si? z innymi swoim do?wiadczeniem umieszczaj?c w?asne artyku?y. Dodawaj og?oszenia i oferty dotycz?ce go??bi oraz ich mieszka?. U do?u strony znajdziesz najcz??ciej czytane oraz oceniane artyku?y, zach?camy do ich przeczytania. Zapraszamy rwnie? do odwiedzenia zak?adki forum. Znajdziesz tam ciekawe rozmowy w ktrych warto wzi?? udzia?.?ycz?mi?ego korzystania ze strony go??bie pocztowe, oraz sukcesw we w?asnej hodowli.


Siatka na go??bnik

Ocena użytkowników: / 9
SłabyŚwietny 

siatka na go??bnik

Oczywiste jest t, ?e hodowany przez nas go??b musi mie? swoje miejsce do snu, odpoczynku, kopulacji, wysiadywania jaj, przyjmowania pokarmu i tym podobne, po prostu musi mie? swj ma?y dom. Aby zapewni? go??biowi odpowiednie miejsce, w ktrym b?dzie on czu? si? dobrze i bezpiecznie, musimy wzi?? pod uwag? to, ?e ka?da rasa potrzebuje zupe?nie innych warunkw. Przyst?puj?c do budowy go??bnika przyk?adowo dla go??bi lotnych, nale?y pami?ta? o tym, ?e musz? one swobodnie lata?. Bardzo wa?nym aspektem staj? si?, wi?c miejsce budowy go??bnika. Ponad to ?rodki finansowe i techniczne rwnie? nale?? do bardzo istotnych. Do?wiadczony hodowca wie, ?e w osi?gni?ciu dobrych rezultatw w hodowli go??bi nadrz?dn? rol? odgrywa odpowiedni go??bnik. Wa?ne jest, aby by? on zawsze suchy, regularnie wietrzony, lecz bez przeci?gw i z odpowiednim dost?pem ?wiat?a. Wa?ne jest, aby w porze letniej nie nagrzewa? si?, a kiedy nadejd? zimne dni, powinien chroni? go??bi przed mrozami. Najlepiej w tym celu u?y? dobudowy ?ciany konstrukcji szkieletowej wykonanej z kraw?dziakw 60 x 60 mm, z przymocowanymi od strony zewn?trznej p?ytami wirowymi OSB wodoodpornymi, o grubo?ci najlepiej 15 mm. Od wewn?trz natomiast wystarczy zwyk?a p?yta wirowa grubo?ci mniej wi?cej 18 mm, pomalowana koniecznie na kolor bia?y wapnem. Wszystkie z??cza p?yt i szpary nale?y wype?ni? silikonem. Pod?oga go??bnika powinna by? wykonana z betonu grubo?ci ok 10 cm. Na ni? nale?y nanie?? folie izolacyjn? i p?yt? wirow?. Folia izolacyjna ma za zadanie zabezpiecza? p?yt? wirow? przed wch?anianiem wilgoci z pod?o?a. Wykonanie dachu polega jedynie na pokryciu blach? falist? lakierowan?. Wolna przestrze? mi?dzy blach?, a p?yt? wirow? powinna by? wype?niona we?n? izolacyjn?. Pod blach? na we?nie izolacyjnej jest po?o?ona folia, ktra zabezpiecz we?n? i p?yt? wirow? przed zawilgoceniem. Wa?ne w budowie go??bnika s? rwnie? okna, najlepiej o szeroko?ci 90 cm i wysoko?ci 60 cm oraz otwory wylotowe. Do pe?nieniem go??bnika s? instalacje, np. elektryczne, ktra umo?liwia jego o?wietlenie. Bardzo istota w go??bniku jest jego wentylacja. Dochodzi do niej dzi?ki otworom wylotowym dla go??bi, oknom i kratkom wentylacyjnym umieszczonych pod sufitem. Zabezpieczone s? one siatk? przed szkodnikami. Oczywiste jest, ?e go??bnik wymaga odpowiedniej wentylacji i nie mo?na tego bagatelizowa?. Do odpowiedni? wymiany powietrza w go??bniku najpro?ciej jest doprowadzi? poprzez wprowadzenie cz??ciowej zabudowy siatk?. Najlepsza, to sk?adaj?ca si? z oczek 1,3cm. Umo?liwia ona wtedy swobodn? wentylacj? i jednocze?nie zabezpiecza przed przedostawaniem si? myszy lub innych niepo??danych gryzoni i insektw. Montowanie siatki dodatkowo sprawia, ?e jest ona idealnym tworzywem na woliery dla ptakw ozdobnych, ptakw ?ownych, drobiu czy te? w tym konkretnym przypadku dla go??bi. Idealnie sprawdza si? w pokrywaniu bokw wolier jak i pokryciu wierzchnim. Nale?y pami?ta? przy zakupie takiej siatki, o tym, aby by?a ona o du?ej spr??ysto?ci i odporno?ci na dzia?anie warunkw atmosferycznych. Warto zwrci? uwag? na podwjne zabezpieczenie: ocynk + pow?oka natrysk PCV. Sprzedawca powinien poinformowa? nas o takim pokryciu siatki. Ten rodzaj siatki jest bardzo powszechnie stosowany przy budowie go??bnikw i mo?na zauwa?y?, ?e tradycyjne siatki plecione o ma?ym oczku posz?y w niepami??. Siatka jest najcz??ciej pakowana w rolkach o d?ugo?ci 25mb i wysoko?ci 1metr. Grubo?? drutu to 1mm. Przy zakupie siatki, szukaj takiej, ktra b?dzie posiada? wyko?czone boki, dzi?ki czemu ?atwo si? b?dzie j? rozplata? i ??czy? w wi?ksze powierzchnie. Dost?pne s? rwnie? siatki zgrzewane z przeznaczeniem rwnie? na woliery dla go??bi i zabudowy go??bnika. S? jednak one du?o mocniejsze i wytrzymalsze. Taka siatka wykonana jest z drutu ocynkowanego, ca?o?? po zgrzaniu dodatkowo powleczona otulin? PCV. To znacznie wyd?u?a trwa?o?? i odporno?? na warunki atmosferyczne. Grubo?? drutu to 1,2mm.

 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
OdświeżAnkieta
Co nale?y zrobi? na stronie?
 
Losowa Grafika
karma-dla-golebi.jpg